Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học, kỳ thi ngày 26/7/2020

Cập nhật:

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trân trọng thông báo

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học, kỳ thi ngày 26/7/2020

Xem tại đây