Kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức thi Tin học, Ngoại ngữ

Cập nhật:

STT

Tên lớp

Thời gian đăng ký

Thời gian học

Thời gian thi

1

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2

Chứng chỉ UDCNTT CB

24/2-3/3

3/3-27/3

28-29/3

Chứng chỉ UDCNTT CB

16/3-23/3

23/3-19/4

25-26/4

Chứng chỉ UDCNTT CB

6/4-13/4

13/4-22/5

23-24/5

Chứng chỉ UDCNTT CB

20/4-27/4

27/4-14/6

27-28/6

Chứng chỉ UDCNTT CB

1/5-11/5

11/5-3/7

25-26/7

 

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

16/3-23/3

23/3-22/5

23-24/5

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

6/4-13/4

13/4-19/6

27-28/6

Chứng nhận NLNN Tiếng Anh

1/5-11/5

11/5-17/7

25-26/7

 

Chứng nhận NLNN Tiếng Trung Quốc

10

Chứng nhận NLNN Tiếng TQ

16/3-23/3

23/3-22/5

23-24/5

11 

Chứng nhận NLNN Tiếng TQ

1/5-11/5

11/5-17/7

25-26/7

Liên hệ: Hotline: 0976.715.138; Email: trungtamnnth@hvu.edu.vn; facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn; Website: http://cif.hvu.edu.vn/

Văn phòng:      Phòng 101 - Nhà điều hành - TP Việt Trì;

Phòng 105 - Nhà A1 - Thị xã Phú Thọ