Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học, kỳ thi ngày 4/8/2019

Cập nhật:

Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ và chứng chỉ Tin học, kỳ thi ngày 4/8/2019 

Tải về 

hoặc https://www.facebook.com/trungtamNNTH.hvu.edu.vn/