Thông tin các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học, Ngoại ngữ

:

Ban tuyển sinh:       Ms. Huyền: 0978.275.478       Mr. Tuân: 0976.195.111

Đăng ký học

Trung tâm là đơn vị đầu mối tổ chức đánh giá năng lực đầu vào ngoại ngữ, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ và tin học cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường.

  - Tạo nguồn tuyển sinh các loại hình bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng trong và ngoài trường.

  - Phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khoá cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương, các tổ chức, cá nhân ngoài trường.

  - Tổ chức kiểm tra, đánh giá đề nghị Trường cấp chứng chỉ: Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, Chứng chỉ (chứng nhận) Tiếng Anh, Chứng chỉ Tiếng Trung Quốc (HSK) theo quy định của Bộ GD&ĐT,  cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ (theo khung 6 bậc) cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương (thay thế CĐR Ngoại ngữ).

  - Liên kết bồi dưỡng, kiểm tra, đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo chuẩn quốc tế.

  - Quản lý, điều phối việc khai thác sử dụng các phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường và các tổ chức ngoài trường.

  - Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Xem thêm: