Kết quả thi đánh năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 08, 09 tháng 10 năm 2023

:

Kết quả thi đánh năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 08, 09 tháng 10 năm 2023

Xem kết quả tại đây