Kết quả điểm thi đánh giá năng lực Tin học kỳ thi ngày ngày 08, 09 tháng 10 năm 2022

:

Kết quả điểm thi đánh giá năng lực Tin học kỳ thi ngày ngày 08, 09 tháng 10 năm 2022

Xem kết quả tại đây