Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2022

:

Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2022

Xem kết quả tại đây