Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học

:

Quy định chuẩn đầu ra của trường ĐH Hùng Vương

(Quyết định số 1193/QĐ-ĐHHV ngày 28/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học)