Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 20, 21 tháng 8 năm 2022

:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 20, 21 tháng 8 năm 2022

Xem kết quả tại đây