Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ký thi ngày 24, 25 tháng 12 năm 2022

:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ký thi ngày 24, 25 tháng 12 năm 2022

Xem kết quả tại đây