Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 24, 25 tháng 6 năm 2023

:

Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ Kỳ thi ngày 24, 25 tháng 6 năm 2023

Xem chi tiết Tại đây