Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 24, 25 tháng 6 năm 2023

:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 24, 25 tháng 6 năm 2023

Xem chi tiết Tại đây