Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 25, 26 tháng 3 năm 2023

:

Kết quả thi chứng nhận năng lực gnosij ngữ kỳ thi ngày 25, 26 tháng 3 năm 2023

Xem kết quả tại đây