Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ký thi ngày 25, 26 tháng 3 năm 2023

:

Kết quả thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ký thi ngày 25, 26 tháng 3 năm 2023

Xem kết quả tại đây