Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 22, 23 tháng 4 năm 2023

:

Kết quả thi chứng nhận năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 22, 23 tháng 4 năm 2023

Xem kết quả tại đây