Danh sách học viên được cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Cập nhật:

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

- Kỳ thi ngày 28/3/2020

- Kỳ thi ngày 28-29/12/2019

- Kỳ thi ngày 23-24/11/2019

Kỳ thi ngày 25-26/10/2019

 - Kỳ thi ngày 04/8/2019

                Tin học

 - Kỳ thi ngày 20/7/2019

                Tin học

 - Kỳ thi ngày 01-02/6/2019

          Chứng chỉ Tin học

  - Kỳ thi ngày 21/4/2019

          Chứng chỉ Tin học

 - Kỳ thi ngày 30/03/2019

          Chứng chỉ Tin học

 - Kỳ thi ngày 26/01/2019

          Chứng chỉ Tin học

- Kỳ thi ngày 25/11/2018: 

           Chứng chỉ tin học

  - Kỳ thi ngày 22/9/2018: 

Chứng chỉ tin học

 - Kỳ thi ngày 26/8/2018

 Chứng chỉ Tin học

 - Kỳ thi ngày 28/7/2018:

1. Chứng chỉ Tin học 1

2. Chứng chỉ Tin học 2

3. Chứng chỉ Tiếng Anh

Năm học 2017-2018:

1. Chứng chỉ Tin học (Ứng dụng CNTT cơ bản)

2. Chứng chỉ Tiếng Anh

3. Chứng chỉ Tiếng Trung Quốc